Prijedlog odluke o nastavku rada Društva ALUMINIJ d.d. Mostar.

Aluminij Mostar

ALUMINIJ d.d. Mostar

NADZORNI ODBOR

Broj: 02-2-104/2019

Mostar, 13.09.2019.godine

 

Na temelju odredbi članka 129. Statuta društva Aluminij d.d. Mostar, članka 185. i 231.  Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine F BiH broj: 81/15) i članka 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnoga kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17) te sukladno Prijedlogu ovlaštenog dioničara za korekciju točke 3. Dnevnoga reda izvanredne Skupštine gospodarskoga društva Aluminij d.d. Mostar, zakazane za dan 23.09.2019. godine broj: 03-2-874/2019 od 12.09.2019. godine, Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar upućuje Skupštini dioničara

 

PRIJEDLOG ODLUKE O NASTAVKU RADA

 

I

Donosi se odluka o nastavku rada Društva ALUMINIJ d.d. Mostar.

 

II

Sastavni dio ove Odluke, sukladno članku 185.st.2. Zakona o gospodarskim društvima  čine Izvješće Nadzornoga odbora, koje uključuje bilancu stanja i bilancu uspjeha zaključno sa 30.06.2019. godine, Izvješće revizije KPMG pod nazivom Neovisni pregled poslovanja i koncept mjera financijskog restrukturiranja.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor dioničkog društva ALUMINIJ d.d. Mostar, da u roku od 30 dana, dostave Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje realan i provodiv Plan restrukturiranja Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, koji će sadržavati sve potrebne elemente za održivo poslovanje.

 

III

Donošenjem prijedloga ove odluke, stavlja se van snage prijedlog Odluke o nastavku rada broj: 02-2-95/2019 od 28.08.2019. godine.

 

IV

Ovaj prijedlog odluke ima se objaviti sukladno članku 231.st.2. .  Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine F BiH broj: 81/15), i to na isti način kao i Obavijest o sazivanju izvanredne Skupštine dioničkoga društva ALUMINIJ Mostar.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine dioničara.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Nadzorni odbor društva ALUMINIJ d.d. Mostar je na sjednici održanoj dana 28.08.2019. godine, a sukladno dostavljenoj dokumentaciji, donio Prijedlog Odluke o nastavku rada broj: 02-2-95/2019. Na istoj sjednici je sazvana izvanredna skupština dioničkog društva ALUMINIJ Mostar, te je obavijest o sazivanju objavljena u dnevnom tisku dana 07.09.2019. godine. Materijali sukladno dnevnom redu su dostavljeni Vladi F BiH, a sve na temelju odredbi  Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnoga kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17). Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je dana 12.09.2019. godine dostavila Prijedlog ovlaštenog dioničara za korekciju točke 3. Dnevnoga reda izvanredne Skupštine gospodarskoga društva Aluminij d.d. Mostar, zakazane za dan 23.09.2019. godine broj: 03-2-874/2019 od 12.09.2019. godine, kojim je sukladno članku 231. st. 1. Zakona o gospodarskim društvima ( (Službene novine F BiH broj: 81/15), čl. 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnoga kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17) i Obavijesti o sazivanju izvanredne Skupštine dioničkoga društva ALUMINIJ Mosta, a sve sukladno Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa 190. sjednice održane 12.09.2019. godine, podnijela Prijedlog za izmjenu Prijedloga točke 3. Dnevnoga reda izvanredne Skupštine gospodarskoga društva ALUMINIJ d.d. Mostar, na način da se u Prijedlogu odluke o nastavku rada, kod točke II., briše: „Plan restrukturiranja sačinjen od strane Uprave društva ALUMINIJ d.d. Mostar“, a da se uspostavi novi stav u okviru točke II., koji glasi: „Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor dioničkog društva ALUMINIJ d.d. Mostar, da u roku od 30 dana, dostave Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje realan i provodiv Plan restrukturiranja Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, koji će sadržavati sve potrebne elemente za održivo poslovanje.“

Uzevši u obzir navedeno, Nadzorni odbor, sukladno članku 231. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine F BiH broj: 81/15), upućuje Skupštini dioničara navedeni prijedlog na konačno odlučivanje.

 

 

 

                                                                                                     Predsjednik Nadzornoga odbora

                                                                                                        prof.dr.sc. Zdenko Klepić