OBAVIJEST o sazivanju izvanredne Skupštine dioničkog društva Aluminij d.d. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

NADZORNI ODBOR

Broj: 02-2-19/2020

Mostar, 03.02.2020. godine

Na temelju odredbi člana 229. Zakona o gospodarski društvima (Službene novine Federacije BiH broj: 81/15) i Odluke o sazivanju izvanredne Skupštine dioničkog društva Aluminij d.d. Mostar broj: 02-2-19/2020 od 03.02.2020. godine, Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar na sjednici održanoj dana 03.02.2020. godine donosi

 

O B A V I J E S T

o sazivanju izvanredne Skupštine dioničkog društva Aluminij d.d. Mostar

 

Skupština dioničkog društva Aluminij d.d. Mostar bit će održana dana 21.02.2020. godine u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar (Upravna zgrada) s početkom u 12:00 sati.

Za rad Skupštine predložen je slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje;
  2. Izbor radnih tijela Skupštine:
    - predsjednika
    - dva ovjeritelja zapisnika Skupštine;
  3. Donošenje odluke o zaključenu ugovora o zakupu dijela imovine društva Aluminij d.d. Mostar sa društvom M.T. Abraham Group S.A.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar Društva koji se na popisu dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  dioničar Društva može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ukoliko upute nije dobio, onda u skladu s razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar Društva može ostvariti putem punomoćnika , koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, kao i pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći obavlja zakonski ili opunomoćeni zastupnik takove pravne osobe.

Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja obavijestio sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom na broj +387 36 350 065 ili el. poštom na adresu aluminij [at] aluminij.ba, najkasnije u roku koji je Statutom ili Odlukom Društva utvrđen za registraciju dioničara za sudjelovanje u radu Skupštine, a rok propisan Statutom Društva za nazočenje dioničara ili punomoćnika dioničara na Skupštini za prijavu Odboru za glasovanje jest 3 dana prije nadnevka određenog za održavanje Skupštine Društva. Ukoliko punomoć nije dostavljena osobno, izvornik se dostavlja na samoj Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Odbor za glasovanje dužan je provjeriti valjanost ovlasti i identitet punomoćnika.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničari Društva mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića, dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili el. pošte, s tim da najkasnije u roku 3 dana od nadnevka objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine u dnevnim tiskovinama , pisanim putem obavijeste Društvo kako žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.

Glasovanje se obavlja glasačkim listićima koji sadrže ime ili naziv tvrtke dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora za ili protiv prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela dioničkog društva.

Ishode glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje u koji su imenovani Mario Vidačković – predsjednik, Blaženka Marić – član, Adnan Budim – član,  kao i zamjenski član – Vlatko Miličević.

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisanim putem predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red Skupštine Društva, u svako doba prije objavljivanja obavijesti o održavanju Skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 dana od nadnevka objavljivanja obavijesti.

Sve informacije i uvid u pisane materijale o kojima će biti raspravljano i odlučivano na Skupštini Društva, dioničari ili punomoćnici mogu dobiti u prostorijama Društva, u vremenu od 11 do 12 sati svakim radnim danom Osim uvida, dioničar na osobni zahtjev i o svojem trošku ima pravo na presliku traženih materijala.

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara Društva koji žele sudjelovati u radu Skupštine doći 30 minuta prije službeno utvrđene satnice početka rada Skupštine, glede pravodobnog prijavljivanja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine. Nazočni dioničari/punomoćnici dužni su predočiti valjan identifikacijski dokument.

Obavijest o sazivanju izvanredne Skupštine Društva bit će objavljena u dnevnim tiskovinama Večernjem listu, Dnevnom listu, kao i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

                                                                                                                             Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                                   Prof.dr.sc. Zdenko Klepić