Announcements

Na temelju članka 229.-231. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine F BiH“ broj 81/15), članka 98. Statuta Aluminija d.d. Mostar, te  Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine dioničkog društva Aluminij d.d. Mostar, broj: 02-2-55/2021  od 17.05.2021. godine, društvo Aluminij d.d. Mostar objavljuje

 

O B A V I J E S T

o sazivanju redovite Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar

 

Redovita Skupština društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) bit će održana dana 09.08.2021. godine (ponedjeljak), u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar (Upravna zgrada), s početkom u 12:00 sati.

 

Za rad Skupštine predložen je sljedeći:

 

D n e v n i    r e d

 1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje;
 2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 • Predsjednik Skupštine,
 • dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine.
 1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2020. godinu, koje uključuje Izvješće Uprave o poslovanju sa financijskim izvješćem, Konsolidirano financijsko izvješće, Reviziju financijskih izvješća neovisnog vanjskog revizora, Reviziju konsolidiranih financijskih izvješća i Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2020. godinu;
 2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka;
 1. Donošenje Odluke o izboru vanjskog neovisnog revizora za 2021. godinu;
 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, pojedinačno;
 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju, pojedinačno;
 4. Donošenje Odluke o naknadi predsjednika i članova Odbora za reviziju;
 1. Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja Nadzornom odboru, pojedinačno;
 2. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zakupu pogona Anoda društva Aluminij d.d. Mostar sa društvom Aluminij Industrija d.o.o.

 

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar Društva koji se na popisu dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tome roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu sudjelovati dioničari i/ili punomoćnici dioničara koji su Odboru za glasovanje podnijeli prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije tri dana prije nadnevka) određenog za održavanje skupštine, faksom na broj: +387 36 350 065, preporučenom poštom, elektroničkom poštom na adresu: aluminij@aluminij.ba ili neposrednom predajom prijave za sudjelovanje u prostorijama Društva.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar Društva može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ukoliko upute nije dobio, onda u skladu s razumnom prosudbom najboljega interesa dioničara – vlastodavca.

Punomoćnik može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, kao i pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći obavlja zakonski ili opunomoćeni zastupnik pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se nakon objave obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika. Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku 3 dana prije nadnevka održavanja Skupštine. Ukoliko izvornik punomoći nije dostavljen neposredno ili preporučenom pošiljkom, isti se dostavlja na samoj Skupštini Društva. Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara. Odbor za glasovanje dužan je provjeriti valjanost ovlasti i identitet punomoćnika. Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničari Društva mogu ostvariti i glasovanjem u izočnosti  putem popunjenih glasačkih listića, dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili el. pošte, s tim da najkasnije 3 dana od nadnevka objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine u dnevnom tisku, pisanim putem obavijeste Društvo kako žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.

Glasovanje se obavlja glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora za ili protiv prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela dioničkoga društva.

Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje, u koji su imenovani: Marko Lončar, predsjednik, Željko Kordić, član  i Diana Zalihić, član. Za zamjenskog člana imenuje se Radmila Bošnjak.

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu i/ili dopunu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavijesti.

Sve informacije i uvid u pisane materijale o kojima će biti raspravljano i donošene odluke na Skupštini Društva, dioničari ili punomoćnici mogu dobiti u prostorijama Društva, počevši od nadnevka objavljivanja Obavijesti o sazivanju Skupštine Društva, u vremenu od 11:00 do 12:00 sati, svakim radnim danom. Osim uvida, dioničar na osobni zahtjev i o svojemu trošku ima pravo na presliku traženih materijala.

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara Društva koji žele sudjelovati u radu Skupštine Društva doći 30 minuta prije službeno utvrđene satnice početka rada Skupštine, glede pravodobnoga prijavljivanja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine. Nazočni dioničari/punomoćnici dužni su predočiti valjan identifikacijski dokument.

 

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva osim u dnevnom tisku, objavljena je i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

 

 

Predsjednik Nadzornog odbora

prof.dr.sc. Zdenko Klepić